Алкален одмастувач - за чистење, одмастување и дезинфекција на работни простории и опрема

 

Кисел отстравнувач - за отстранување на пивски и млечен камен