Алкален одмастувач - за чистење, одмастување и дезинфекција на работни простории и опрема