Натриум хипохлорит за дезинфекција на вода за пиење 12кг